Etické programy

Určeno pro

Program je určen pro 6. - 9. roč. ZŠ.

Východiska a cíle

Období dospívání je velmi citlivé na vlivy okolí a prostředí vrstevníků, a proto je potřeba co nejdříve položit dobrý základ, aby dospívající dostatečně zakořenili v dobrých mravech a byli schopní si je v životě udržet.

Nabízím proto základním školám a osmiletým gymnáziím sérii komplexních témat jako pomoc v etické výchově, kterou je možno využít v hodinách občanské nauky či rodinné výchovy. Cyklus tvořivých besed přibližuje žákům elementární etické zásady a klade si za cíl pomoci dětem položit mravní základ pro jejich každodenní rozhodování. Nejde o to identifikovat konkrétní problémy jednotlivců a skupiny či o jejich terapii, ale o primární prevenci formou položení základních principů židovsko-křesťanské etiky. V hodinách se proto mezi jinými pracuje s citátem z Bible, vztahujícím se k danému tématu.

Popis programu

Protože etika je primárně záležitostí vztahů a postojů, nikoliv vědomostí, využívám metod zážitkové výuky s důrazem na interakci. Děti se samy učí nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky. K otevření diskusí nad životními problémy dětí využívám příběhy ze života dětí, citáty vrstevníků, skupinové hry, videoklipy, obrázky, dotazníky, citáty z literatury, biblické citáty či scénky, ze kterých mají děti získat aktuální zpětnou vazbu.

Forma

Každé téma trvá 2 vyučovací hodiny.

Je vhodné, aby v jedné třídě proběhlo více programů, což přispívá k budování vzájemné důvěry a vzniku přirozené atmosféry pro otevřenou diskusi. Osvědčila se frekvence 1x za jeden až dva týdny.

Je dobré když program probíhá ve třídě, kde lze uspořádat stoly a židle do kruhu a zbývá dostatek prostoru na pohybové aktivity. Děti dostanou pracovní listy, na hodinu potřebují psací potřeby. Účast třídního učitele je velmi vítána.

Seznam předběžných témat je uveden níže. Učitel (možno i spolu s žáky) vybere z nabídky témata pro každou třídu zvlášť dle jejich potřeb.

Termín

Kdykoli dle domluvy a kapacity lektora.

Názvy a stručný obsah témat etických programů

Být "IN"

Co znamená „být IN“? Je image důležitá? Lze pracovat na svém charakteru stejně jako na image?

Jsem originál

Dospívat znamená učit se rozhodovat – o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. Znáš se dobře? Mohou se vlastní názory lišit od názorů a přesvědčení rodičů?

Škola přátelství

Jak poznat opravdového přítele a jak se jim stát. Simulace situaci, kdy se přátelství ocitne v krizi.

Šťastná rodina

Štěstí rodiny – na čem stojí? Zamýšlení nad důvody rozvodů rodičů – jakou v tom hrají roli děti? Jak se s rozvodem vyrovnat. Tlaky dnešní společnosti na udržení rodiny.

Peníze

Mění peníze život člověka – jak? Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.

Mediální džungle

Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících – co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem? Rizika internetu, chatu – jak se jim bránit?

© 2007 - 2024 Tesalonika - webmaster (zc.akinolaset@nimda) - aktualizováno 12. 7. 2024